Background
HZPC en CSR

HZPC en medewerkers

Wij gaan een duurzame relatie aan met onze 300 medewerkers. Als betrokken werkgever investeren we blijvend in vakmanschap, welzijn en vitaliteit. Wij geloven dat onze medewerkers het verschil maken als het gaat om de verbondenheid van onze klanten en toeleveranciers (telers) met onze organisatie.  Door intensief de samenwerking met onze ketenpartners te blijven opzoeken, kunnen wij het verschil maken op de wereldmarkt. Verduurzaming van ons HR-beleid helpt ons meer te betekenen voor onze medewerkers, klanten en relaties.

Het leven van onze waarden

We hebben een herkenbare gezamenlijke koers. Deze koers is waar we voor staan, draagt uit wat ons bestaansrecht is als bedrijf en hoe wij met elkaar willen omgaan. Onze medewerkers kunnen zich herkennen in deze missie en bedrijfswaarden. Zij waren betrokken bij het identificeren en bepalen van deze waarden. Daarom voelen zij zich verbonden met deze waarden. Deze waarden vormen het kompas bij het maken van onze keuzes binnen HZPC. Sinds 2015 zijn de waarden vertaald naar competenties en worden zij meegenomen in de beoordelingssystematiek. Ook is er een Code of Conduct ontwikkeld op basis van deze waarden. We zijn open over onze waarden en over hoe wij wensen samen te werken binnen en buiten HZPC. Daarom is de Code of Conduct* voor een ieder inzichtelijk.

Duurzame HR betekent voor ons: resultaat

Verduurzaming van HR helpt ons een bijdrage te leveren aan het realiseren van (lange termijn) bedrijfsresultaten en de continuïteit van ons bedrijf. Dit vraagt om een vertaalslag van de missie, visie en doelen van het bedrijf, naar aansluitende HR-doelstellingen. En vraagt daarnaast om mensen die hun eigen bijdrage kunnen sturen op wat we als bedrijf als geheel nodig hebben. Aan de hand van onze bedrijfsstrategie hebben we zes HR-resultaatgebieden bepaald:

  • Strategisch HRM
  • Strategische personeelsplanning
  • Opleiding en persoonlijke ontwikkeling
  • Salaris en arbeidsvoorwaarden
  • Vitaliteit en welzijn
  • Rapportage en informatie

Duurzame HR betekent voor ons: verantwoordelijkheid

We sturen binnen HZPC op het nemen van individuele verantwoordelijkheid. Dit vraagt om mensen die toegerust zijn om op dagelijkse basis van eigen kennis en inzicht keuzes te maken. Er is binnen HZPC volop ruimte om initiatief en verantwoordelijkheid te nemen.

Medewerkers krijgen bijvoorbeeld de ruimte om hun eigen tijd in te delen. Wij vinden het echter wel belangrijk dat mensen elkaar binnen HZPC ontmoeten. De interactie is belangrijk voor nieuwe inzichten en samenwerking.

Duurzame HR betekent voor ons: inzetbaarheid

Langdurige inzetbaarheid (behoud van verdiencapaciteit en flexibiliteit) staat centraal in ons beleid. Dit vraagt om mensen die mogelijkheden hebben om gedurende hun loopbaan te kunnen blijven inspelen op (toekomstige) veranderingen. Veranderingen die zich voordoen in de omgeving en binnen HZPC.

Werken aan duurzame inzetbaarheid wordt op verschillende manieren gestimuleerd. Sinds 2014 zijn ‘vitaliteitsvragen’ aan het jaarlijkse evaluatiegesprek toegevoegd.

Duurzame inzetbaarheid wordt verder gestimuleerd door:

  • Levensfaseregelingen (waaronder regelingen die het mogelijk maken tot op hogere leeftijd door te kunnen blijven werken)
  • Het werven van nieuwe collega’s met het oog op de toekomst (oftewel: niet alleen het invullen van de vacature die beschikbaar is, maar een beeld vormen van de doorstroommogelijkheden binnen HZPC van een kandidaat)
  • Het aanbieden van ontwikkelingsmogelijkheden gericht op de huidige als ook op mogelijke toekomstige functies binnen HZPC. 

Diversiteit

HZPC heeft meer dan 300 vaste medewerkers. Er zijn maar liefst 17 verschillende nationaliteiten werkzaam in ons bedrijf. Daarbij is de groep interculturele collega’s groeiend. Op dit moment behoort 6% van onze medewerkers tot deze categorie. Er bestaat een samenwerking zonder grenzen tussen al de verschillende nationaliteiten. Dat maakt ons bedrijf uniek.

Het aantal vrouwen binnen HZPC is groeiend. Sinds 2015 is er één vrouwelijk MT-lid. Er wordt echter geen sturend beleid gevoerd op de verdeling tussen het aantal vrouwen en mannen. Salarissen en salarisgroei worden vastgesteld op basis van objectieve criteria. Deze zijn voor iedereen gelijk. Wel wordt gekeken naar individuele prestaties. Deze worden door HZPC onderkend en gewaardeerd.

Van de totale groep collega’s is 33% vrouw en 67% man. De verdeling vrouw/man binnen de verschillende locaties:

  V M
HZPC Holland (excl. R&D)   25% 75%
Deelnemingen buiten NL 32% 68%
R&D 47% 53%*
Deelnemingen binnen NL 28% 72%

 

*Binnen R&D bestaat ons personeelsbestand uit een vaste groep collega’s en de collega’s in de ‘flexibele schil’. De laatst genoemde groep bestaat uit een vaste kern van collega’s die langdurig aan HZPC zijn verbonden. De weergegeven percentages zijn de vaste medewerkers inclusief de vaste kern van de flexibele schil.

 

In- en uitstroom

Instroom 2013/2014

Uitstroom 2013/2014

Instroom 2014/2015

Uitstroom 2014/2015

5%

1,9%

7,5%

2,5%

De uitstroom van medewerkers zal de komende jaren toenemen vanwege de hoeveelheid pensioengerechtigde medewerkers. Een zekere mate van uitstroom is wenselijk, want dit vergroot de mogelijkheid voor HZPC-collega’s om door te stromen naar een andere functie. Of om nieuwe mensen met aanvullende competenties en ervaring (opgedaan in een andere omgeving) binnen te halen.

Binnen HZPC doen we er alles aan om medewerkers die door ziekte beperkt worden in hun arbeid te behouden voor de organisatie. Dat betekent zorg voor onze medewerkers en aanpassingen doorvoeren in het werk om diens capaciteiten te blijven benutten.

Werken aan de toekomst

HZPC investeert op diverse manieren in het opleiden en begeleiden van (toekomstige) medewerkers. We hechten groot belang aan de aanwezigheid van jongeren in de organisatie. En willen daarnaast een aantrekkelijke werkgever zijn voor jong talent dat de arbeidsmarkt nog moet betreden.

Young HZPC

Voor werknemers onder de 30 jaar oud hebben we Young HZPC opgericht. De doelstelling van Young HZPC zijn het versterken van de relatie tussen jonge collega’s van verschillende afdelingen en hen een stem te geven binnen HZPC zodat hun toegevoegde waarde volledig wordt benut. Ook zorgt Young HZPC voor internationale, onderlinge verbinding tussen jonge medewerkers.

Stages en traineeships

We hebben goede contacten met verschillende scholen, opleidingsinstituten en universiteiten.  Binnen de verschillende internationale deelnemingen van HZPC wordt het werken met stagiairs en trainees gestimuleerd. In het boekjaar 2014/15  hebben zestien studenten stage bij ons gelopen, gewerkt in het kader van hun afstudeerproject of waren in dienstverband bij HZPC werkzaam in een traineefunctie. Hun frisse inbreng is waardevol en biedt ons kans om al vroeg kennis te maken met mogelijke toekomstige medewerkers, klanten en toeleveranciers.

Home