Background
HZPC en CSR

Onze strategie voor verduurzaming

De drie pijlers van ons duurzaamheidbeleid

  1. Zorg voor het milieu
     
  2. Voedselzekerheid
     
  3. Maatschappelijke betrokkenheid

Binnen elke pijler zijn doelstellingen en kpi’s tot 2020 geformuleerd. We leggen elke twee jaar verslag af over de voortgang binnen deze pijlers. De voortgang en details binnen de pijlers zijn onder bovengenoemde hoofdstukken binnen deze website terug te vinden.

Het fundament onder al onze activiteiten zijn de duurzame relaties die wij hebben met onze medewerkers, telers en kwekers. De activiteiten binnen de drie pijlers zijn gericht op onze bedrijfsvoering (verantwoordelijkheid nemen voor ons handelen) en op de ontwikkeling van verantwoorde voeding (door onze producten en diensten).

Organisatie en borging van duurzaamheid in onze organisatie

Verduurzaming is binnen HZPC is al geruime tijd onderdeel van onze missie en ons handelen. Ons product is van nature duurzaam. Belangrijk voor een duurzame bedrijfsvoering is onze bijzondere aandeelhoudersstructuur. Onze belangrijke stakeholders - telers, kwekers en medewerkers – kunnen door het kopen van certificaten participeren in ons bedrijf. Gezamenlijk eigenaarschap zorgt voor gedeelde waarden en belangen. En realiseert een hoge betrokkenheid onderling. Op deze manier denken en groeien zij met ons mee.

Integrity Counsel

Sinds 2015 is een Integrity Counsel opgericht waar medewerkers, klanten en telers terecht kunnen die vragen hebben over integriteit of mogelijke integriteitsschendingen kunnen melden.

Code of Conduct

Onze Code of Conduct draagt bij aan een hoge ethische norm. In combinatie met goed beoordelingsvermogen van medewerkers dragen ze bij aan onderlinge verbondenheid en trots.

Lees hier hoe onze Code of Conduct hieraan dagelijks invulling geeft.

Meer over naleving van wet- en regelgeving

Werkgroep-CSR

HZPC heeft een CSR-werkgroep bestaande uit 11 personen die een dwarsdoorsnede vertegenwoordigen van de Nederlandse organisatie. Elk werkgroeplid is verantwoordelijk voor een eigen thema. De doelstellingen en de invulling van de CSR-activiteiten worden geïnitieerd en uitgevoerd door een werkgroeplid en zoveel mogelijk breed in de organisatie geïmplementeerd. HZPC hecht veel waarde aan medewerkers die zelf met initiatieven komen die gedragen worden door de organisatie. De werkgroep komt zesmaal per jaar bijeen en vergadert, via het Management Team, tweemaal per jaar met Directie.

Goede Doelen commissie

Onze Goede Doelen commissie bestaat uit 4 personen en is verantwoordelijk voor het toekennen van donaties naar vier, door medewerkers aangedragen, Goede Doelen.

Home