Background
Pijler 1 - Zorg voor het milieu

Keten-
verantwoordelijkheid

Selecteren telers en kwekers met een duurzaamheidsprogramma

Het verduurzamen van de aardappelketen kunnen wij als HZPC niet alleen. Daar hebben wij telers die duurzaam produceren bij nodig. Transparantie en inzichtelijk maken van duurzame acties bij telers is daarbij van groot belang.

De Stichting Veldleeuwerik* ondersteunt telers om hun bedrijf te verduurzamen. Verbetering van de bodem is een belangrijk onderdeel van dit traject. Duurzaam gebruik van de grond is van belang voor de teler en voor HZPC. Opbrengsten en kwaliteit kunnen, voor nu en de toekomst, alleen maar omhoog door goed gebruik van de grond.

De Stichting Veldleeuwerik heeft in de afgelopen jaren een methode ontwikkeld om het akkerbouwbedrijf te verduurzamen. Dit begint bij de bodem, het belangrijkste kapitaalgoed op een akkerbouwbedrijf. Akkerbouwers die meedoen aan Veldleeuwerik werken gezamenlijk aan een toekomstbestendig bedrijf.

De ervaringen van deelnemende akkerbouwers zijn heel positief. Ze geven aan veel van elkaar te leren. In regiobijeenkomsten houden collega akkerbouwers (onder begeleiding van de externe adviseur) elkaar de spiegel voor, inspireert men elkaar met ideeën en daagt men elkaar uit. Het resultaat hiervan is dat men vaak sneller stappen maakt om acties uit te voeren dan dat men alleen zou doen. Stappen met een praktische insteek voor een toekomstbestendig bedrijf.

Op basis van 10 indicatoren werken telers samen aan hun eigen duurzaamheidsplan.
De 10 indicatoren van Veldleeuwerik:

Productwaarde Water
Bodemvruchtbaarheid Energie
Bodemverlies Biodiversiteit
Voedingsstoffen Menselijk kapitaal
Gewasbescherming Lokale Economie

Deelname

HZPC is zelf lid van Stichting Veldleeuwerik. We vinden het een goede werkwijze voor telers om aan duurzaamheid te werken. We proberen telers te motiveren om hier aan mee te doen. Bijvoorbeeld door hen te inspireren via telerbijeenkomsten en collega-telers met positieve ervaringen aan het woord te laten.

Er zijn inmiddels 30 HZPC-telers die meedoen aan Veldleeuwerik. De telling van 2014/15 is gebaseerd op groepen van Veldleeuwerik die gevormd zijn in de regio’s in Nederland waar HZPC actief zijn. In de telling van 2013/2014 (53 telers) zijn telers meegeteld die niet of niet meer voor HZPC telen.

We hebben ons ten doel gesteld om jaarlijks met 25 deelnemers te groeien. Dit lijkt in de praktijk moeilijk haalbaar. Het aantal telers dat specifiek via de methodiek van Veldleeuwerik aan duurzaamheid wil werken, blijft beperkt tot een kleine groep. Wel nemen veel telers initiatieven om hun bedrijfsvoering te verduurzamen en in elke Ruggespraak (HZPC-magazine voor Nederlandse telers) lichten we de filosofie en werkwijze van individuele telers toe. Download PDF ‘Telers werken aan praktijkoplossing residu-emissie’

Duurzaamheid inzichtelijk maken bij telers

Om bovenstaande reden zullen wij ons moeten beraden hoe duurzame activiteiten van telers meetbaar en vergelijkbaar worden. Zodat inzichtelijk is waar telers staan met hun inspanningen. Daarnaast zullen wij ook ons standpunt moeten formuleren welke duurzame vereisten wij stellen aan telers. Op dit moment wordt gewerkt aan de ontwikkeling van een nulmeting bij telers.  

Educatie

HZPC helpt telers met het optimaliseren van productie en het verminderen van impact en verspilling. Een belangrijk onderdeel hierbij is educatie. Daarom organiseren we met regelmaat telerbijeenkomsten over diverse thema’s. Op telerbijeenkomsten zoals in februari 2014, zijn we specifiek ingegaan op bodem en bemesting als centraal thema. In 2015 was het thema ‘bewaring’. Veel verlies (door vocht of ziektes) kan worden voorkomen als telers het drogen en bewaren op een hoger en duurzaam (lager middelengebruik) niveau brengen. Ruim 200 van de 500 Nederlandse telers hebben de bijeenkomsten bijgewoond. Na afloop werden kleinschalige terugkombijeenkomsten bij de boeren zelf georganiseerd met een expert erbij.

Daarnaast zijn bijeenkomsten georganiseerd voor telers uit zowel Frankrijk als UK om kennis te delen met telers in Nederland. Specifieke thema’s hierbij waren opbrengstoptimalisatie en het reduceren van ziektedruk in de pootgoedteelt.
Download PDF 'De beste luchtcondities in de bewaring bepaal je zelf.'

Partnership met Polish Sustainable Farming Association

In Polen staan natuurlijke middelen zoals water, vruchtbare grond en fossiele brandstoffen onder druk. Op initiatief van Farm Frites is in 2014 in Polen een niet-commercieel partnership ontstaan met partners binnen de voedselketen: the Polish Sustainable Farming Association. Doel: het promoten van duurzame landbouw. Samen hebben zij een programma ontwikkeld waarin samenwerking centraal staat. HZPC Polen is sinds medio 2015 partner.

Dit programma is gericht op de eerste schakel in de voedselketen: de boer. Samen delen zij hun kennis met elkaar en leren ze samen te werken met andere gemotiveerde bedrijven. Zo kunnen zij zichzelf versterken.

Het duurzaamheidsprogramma belicht de volgende componenten binnen de duurzame landbouw:

Eind 2015 waren er 15 bedrijven en ongeveer 50 telers (ook boeren) aangesloten.  De groep is snel groeiende. Boeren worden uitgenodigd om deel te nemen en kunnen dat kosteloos doen.  De enige vereiste is commitment.  Het initiatief levert de boeren ook een andere waarde op: meer kennis, competentie en samenwerking zorgen voor een beter inkomen. Dit wordt verder versterkt dankzij de mogelijkheden om risico’s te spreiden.

Tomasz Jardzioch, Directeur HZPC Polen:
“Het gaat om een breder bewustzijn dat dingen niet zomaar vanzelf vernieuwen. Wij moeten als een goed rentmeester gebruikmaken van het land. Dit programma is recht uit het hart van HZPC met de overtuiging:  feeding the world. Het is mijn ambitie om alle Poolse telers op termijn te laten aansluiten. Want hiermee is alleen maar te winnen. Een prachtig project van eigen Poolse bodem, daar zijn we heel trots op”.

GlobalG.A.P.

GlobalG.A.P. is de standaard voor voedselproductie. Wereldwijd produceren meer dan 100.000 telers volgens deze voedselveiligheidsnormen. Per 2012 zijn de eisen aangescherpt en wordt er meer verantwoordelijkheid voor de voedselveiligheid bij de teler neergelegd.

Telers die aangesloten zijn bij HZPC dienen te voldoen aan de GlobalG.A.P. standaard. Het certificaat heeft voedselveiligheid als basis maar heeft ook diverse MVO-criteria opgenomen. Bijvoorbeeld dat de teler zich moet houden aan de wettelijke regels op gebied van gewasbeschermingsmiddelen.

HZPC heeft er in 2002 voor gekozen om de certificering zelf op te pakken. GlobalG.A.P. biedt de mogelijkheid om de audits uit te laten voeren door de afzetorganisatie. ECAS ziet toe op een juiste uitvoering van de audits die door HZPC worden uitgevoerd. Dit is een manier van certificeren die buiten Nederland veelvuldig wordt toegepast. Deze werkwijze heeft als consequentie dat alle teeltbedrijven aan de norm moeten voldoen voordat alle telers als groep gecertificeerd kunnen zijn.

Selecteren transportbedrijven met een duurzaamheidsprogramma

We willen ons transport verduurzamen. Dat kan alleen als onze transporteurs een helder geformuleerd duurzaamheidsbeleid hebben. Alle transporteurs zijn in kaart gebracht. Met onze preferred partners zijn we in 2013 al gestart met de eerste gesprekken over duurzaamheid. Deze partners hebben vervolgens een inventarisatielijst met betrekking tot duurzaamheid ontvangen. In 2016 zullen de resultaten worden geëvalueerd. En zullen we bepalen wat we als norm willen stellen voor onze preferred partners en overige transporteurs.

Home